Church Membership (TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CỦA HỘI THÁNH)

How the World Knows Who Represents Jesus

Why should you join a church? Becoming a member of a church is an important, and often neglected, part of the Christian life. Yet the trend these days is one of shunning the practice of organized religion and showing a distaste or fear of commitment, especially of institutions. Jonathan Leeman addresses these issues with a straightforward explanation of what church membership is and why it’s important. Giving the local church its proper due, Leeman has built a compelling case for committing to the local body.

This book was made possible in partnership with Vietnamese Theological Review. Visit their website here.

LẢM THẾ NÀO THẾ GIỚI BIẾT AI ĐẠI DIỆN CHO CHÚA GIÊ-SU

TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA HỘI THÁNH?

Trở thành thành viên của hội thánh là một phần quan trọng, và thưởng bị bỏ quên trong đời sống Cơ đốc nhân. Tuy nhiên, xu hướng gnày nay là trốn tránh trách nhiệm của tổ chức và thể hiện sự chán ghét hoặc sợ hăi cam kết, đặc biệt là đối với các hiến pháp.

Jonathan Leeman giải quyết những vấn đề này với một lời giải thích đơn giản về tư cách thành viên của hội thánh là gì và tại sao điều đó lại quan trọng. Cho hội thánh địa phương đúng hạn của nó, Leeman đã xây dựng một trưởng hợp thuyết phục để cam kết với cơ quan địa phương.