Nine Marks Booklet (Nëntë Shenja të një Kishe të Shëndetshme)

You may have read books on this topic before—but not like this one. Instead of an instruction manual for church growth, this classic text offers tried and true principles for assessing the health of your church. Whether you’re a pastor, a leader, or an involved member of your congregation, studying the nine marks of a healthy church will help you cultivate new life and well-being within your own church for God’s glory. This book is a good introduction and study guide considering the essential marks of a Healthy Church.

This book was made possible in partnership with Kisha e Hirit Tirane. Visit their website here.

Në ditët e sotme, shumë libra që janë në qarkullim dhe shumë folës po pohojnë që pothuajse çdo atribut i mundshëm, stil adhurimi, program kompjuteri, libër, qendër zëri, seminar, shërbesë, program edukimi, grup, filozofi, metodë, doktrinë, virtyt, përvojë shpirtërore, projekt vendesh parkimi, apo strukturë menaxhimi e përfytyrueshme, është çelësi drejt një kishe të suksesshme. Kush ka të drejtë? Si mund ta dish nëse një kishë është e shëndetshme? Çfarë mund të bësh për të inkurajuar rritjen biblike të vazhdueshme, e cila lavdëron Perëndinë?