Conversion (Tuba)

How God Creates a People

Does what a church believes about how people become Christians change how we do evangelism? In this concise book, Michael Lawrence explains the doctrine of conversion and helps us consider the relationship between what we believe about how people are saved and our approach to sharing the gospel in the context of the local church. Readers of this book will understand how the local church should participate in the conversion process through ordinary means, such as biblical preaching and intentional relationships.

This book was made possible in partnership with Axis Ministries. Visit their website here.

Yadda Allah yake Halittar Mutane

 TA YAYA TUBA KE SHAFE HIDIMAR?

Yadda coci ke aiki yana faɗi da yawa game da yadda suka gaskanta cewa mutane sun sami ceto. Sa’ad da Ikklisiya ta ɗauki koyarwar Littafi Mai Tsarki game da tuba da muhimmanci, za ta kira mutane zuwa ga tuba da bangaskiya—ba kawai yanke shawara na lokaci ɗaya ba, magani, ko salon ɗabi’a.

An rubuta wannan ɗan littafin don taimaka wa ikilisiyoyi su fahimci bambancin da koyarwar Littafi Mai-Tsarki na tuba ya kamata ya yi don koyarwa, bishara, horo, zama memba, da kowane fanni na rayuwar Ikklisiya.